Hvit engangspose

Hvit engangspose:

HD 50×50 20 rl. a 50 stk
HD 60×60 50 stk/rl. 20rl
HD 60×90 50 stk/rl. 20 rl.